Урбанистички пројекти

Урбанистички пројекти (израђени у периоду од 2005. до средине 2015. године):

 • УСЛОВИ заштите непокретног културног наслеђа за пројекат уређења простора између улица Вељка Дугошевића, Орловићеве и Главне улице у Руми, децембар 2006.;
  Предлог УСЛОВА заштите непокретног културног наслеђа за потребе израде Урбанистичког пројекта препарцелације у просторном обухвату пролаза „Зелено дрво“ у централној зони Сремске Митровице, јануар 2007.;
 • Предлог УСЛОВА заштите непокретног културног наслеђа за потребе израде Урбанистичког пројекта за парцелацију, препарцелацију и урбанистичко архитектонско решење простора око зграде Музеја Срема у Сремској Митровици, март 2008.;
 • Претходни УСЛОВИ за израду Урбанистичког пројекта препарцелације на КП 488/1, 4886/2 и 4890 К.О.Сремска Митровица, Пиварска 2, јун 2008.;
 • Претходни УСЛОВИ за израду Урбанистичког пројекта доградње мотела „Зеленгора“ у Шиду са урбанистичко-архитектонским решењем, август 2008.;
 • Претходни УСЛОВИ за израду Урбанистичког пројекта парцелације и препарцелације са урбанистичко-архитектонским решењем пословно-стамбеног објекта на тргу Николе Пашића у Сремској Митровици, КП 3955/1, 3955/2, 3955/3, 3956/1, 3957/2 и 3969/3 К.О.Сремска Митровица, фебруар 2009.;
 • УСЛОВИ чувања, одржавања и коришћења културних добара, добара који уживају претходну заштиту и њихове заштићене околине и утврђивањ мера заштите за потребе израде Урбанистичког пројекта просторног комплекса митровачке Гиманзије на парцели КП 4694/1 К.О.Сремска Митровица, фебруар 2010.;
 • Предлог УСЛОВА и мера заштите за потребе израде Урбанистичког пројекта за изградњу стамбеног објекта у улици Јупитерова у Сремској Митровици на КП 3112/6 К.О.Сремска Митровица, фебруар 2011.;
 • УСЛОВИ за израду Урбанистичког пројекта са архиртектонским решењем за изградњу пословног објекта на КП 4130/1 К.О.Сремска Митровица, улица Ђуре Јакшића у Сремској Митровици, јун 2011.;
 • Претходни УСЛОВИ за израду Урбанистичког пројекта са архитектонским решењем за изградњу , реконструкцију и доградњу на КП 4333 К.О. Сремска Митровица, Светог Димитрија 19 у Сремској Митровици, новембар 2011.;
 • УСЛОВИ чувања, одржавања и коришћења и мере заштите за израду Урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичног стамбеног објекта П+2+Пк на КП 4591 К.О. Сремска Митровица, Змај Јовина 17 у Сремској Митровици, новембар 2011.;
 • УСЛОВИ и мере заштите за израду Урбанистичког пројекта са архитектонским решењем за изградњу стамбено-пословног објекта на КП 4697 К.О. Сремска Митровица, Светог Саве 6 , Масарикова 7 у Сремској Митровици, децембар 2012.;
 • УСЛОВИ чувања, одржавања и коришћења и утврђене мере заштите за израду Урбанистичког пројекта са архитектонским решењем за изградњу два вишепородична стамбена објекта максималне спратности По+П+2+Пк у у Сремској Митровици, улица Јупитерова 81, на КП 3057 К.О. Сремска Митровица, децембар 2011.;
 • УСЛОВИ чувања, одржавања и коришћења културних добара и добара која уживају претходну заштиту и утврђене мере заштите за израду Урбанистичког пројекта ОШ „Добросав Радосављевић Народ“ у Мачванској Митровици на КП 695/1 К.О. Мачванска Митровица, јануар 2013.;
 • УСЛОВИ и мере заштите за израду Урбанистичког пројекта са архитектонским решењем за реконструкцију бензинске станице „Сремска Митровица 1“ на углу улица Арсенија Чарнојевића и Кузминске улице у Срем. Митровици на КП 4462 КОСМ, март 2013.;
 • УСЛОВИ за израду Урбанистичког пројекта са архитектонским решењем за изградњу стамбено-пословног објекта на КП 4649 К.О.Сремска Митровица на адреси Змај Јовина 14 у Сремској Митровици, јун 2013.;
 • УСЛОВИ и мере заштите за израду Урбанистичког пројекта са архитектонским решењем за изградњу стамбено-пословног објекта, спратности П+2+Пк на КП 4688 К.О.Сремска Митровица, у улици Масарикова бр.8, јун 2013.;
 • УСЛОВИ и мере техничке заштите за израду Урбанистичког пројекта са за изградњу пословно-производног објекта, спратности П+2 у Сремској Митровици, потес Језеро, на КП 8928/4 К.О.Сремска Митровица, јун 2013.;
 • УСЛОВИ за израду Урбанистичког пројекта комплекса складишта са пратећим објектима на КП 4164/4, 4166, 4162/1 и 625 К.О. Шид у Шиду за инвеститора „Млинтест“ доо Шид, Лазе Костића 2, август 2013.;
 • УСЛОВИ за израду Урбанистичког пројекта за изградњу, доградњу и реконструкцију пословних објеката у оквиру комплекса аутобуске станице у Шиду на КП 5260/4, 5260/5, 5260/8, 5260/9 и 5261 К.О. Шид за инвеститора „Шидекспрес“ доо Шид, Јанка Веселиновића 19, август 2013.;
 • УСЛОВИ и мере техничке заштите за изградњу трговинског објекта СУПЕР МАРКЕТА са пратећим објектима у Сремској Митровици, улица Паланка број 134, на катастарској парцели број 5818/1 К.О. Сремска Митровица, јул 2014.;
 • УСЛОВИ и мере заштите за израду Урбанистичког пројекта уређења зелене пијаце на КП 672 и 671 у Пећинцима, август 2014.;
 • УСЛОВИ и мере техничке заштите за потребе израде Урбанистичког пројекта – урбанистичког решења планиране реконструкције са доградњом стамбеног објекта у стамбено пословни на катастарској парцели број 7093/4 К.О. Рума, јануар 2015.