Srpska pravoslavna crkva Svetog Nikole u Sibaču

Crkva je podignuta u drugoj polovini XVIII veka kao skromna jednobrodna građevina sa polukružnom apsidom na istoku i naknadno prizidanim baroknim zvonikom na zapadu. Ikonostas, nastao u prvoj polovini XVIII veka, dopremljen je u Sibač iz Donje crkve u Sremskim Karlovcima i prilagođen zatečenom oltarskom prostoru. Analizom ikonopisa utvrđeno je da je prestone ikone, carske dveri, prošireni Deizis i proroke slikao Georgije Stojanović u prvoj polovini XVIII veka. Stojanović je formiran na tradicionalnim postvizantijskim slikarskim postulatima i tek delimično je prihvatao izvesne barokne uticaje. Dinamične kompozicije u soklu je verovatno slikao Georgije Mišković u drugoj polovini XVIII veka. Zidne slike u oltaru, naosu i na svodovima izveo je Konstantin Pantelić 1851. godine.