Spomenik Podunavskom partizanskom odredu, Inđija

Podunavski partizanski odred formiran je krajem septembra 1941. godine. Za komandanta je postavljen Petar Relić.U početku je imao veoma mali broj boraca, samo sedam. Već u jesen i zimu 1941/42, odred je izveo nekoliko uspešnih diverzantskih akcija na pruzi Ruma – Irig – Stara Pazova – Zemun, kidao TT linije i politički delovao u narodu. Broj boraca polako je rastao tako da je početkom marta 1942. godine odred podeljen na dve čete: Irišku i Krušedolsku, sa približno 70 boraca. Partizani Podunavskog odreda isticali su se u borbama sa Nemcima, ustašama i domobranskim jedinicama na istočnom delu Fruške gore. U neprijateljskoj ofanzivi na ovu planinu od 25. do 30. avgusta 1942. godine glavnina odreda se uz velike gubitke probila iz obruča i uspela da se prebaci u donji Srem. Ovde je, početkom septembra 1942. godine, reorganizovan u 2. bataljon novoformiranog 3. odreda 3. operativne zone Hrvatske.

Spomenik posvećen Podunavskom partizanskom odredu postavljen 1975. godine u centar Inđije, ispred zgrade gimnazije. Predstvalja stilizovanu figuru partizana visine 3.50 m na postamentu visine 1.50 m. Figura i postament su izliveni iz jednog dela kako bi se dobio vizuelni utisak da je ovaj sremski partizan iznikao iz zemlje čiji je sastavni deo. Autor spomenika je akademski vajar Vladislav Petrović.