Просторни планови – студије

Просторни планови – студије (у периоду од 2005. до средине 2015. године):

  • СТУДИЈА заштите непокретног културног наслеђа за потребе израде Просторног плана посебне намене специјани резерват природе Обедска бара, јун 2004.;
  • СТУДИЈА заштите непокретног културног наслеђа за потребе израде Просторног плана посебне намене Фрушка гора, за насељена места Бешеновачки Прњавор, Бешеново, Чалма, Дивош, Гргуревци, Лежимир, Манђелос, Павловци, Стејановци и Шуљам, октобар 2003.;
  • СТУДИЈА заштите непокретног културног наслеђа за потребе израде Просторног плана општине Пећинци, јануар 2005.;
  • СТУДИЈА заштите непокретног културног наслеђа за потребе израде Просторног плана општине Рума, април 2005.;
  • СТУДИЈА заштите непокретног културног наслеђа за потребе израде Просторног плана општине Ириг, новембар 2006.;
  • СТУДИЈА заштите непокретног културног наслеђа за потребе израде Просторног плана општине Сремска Митровица, септембар 2008.;
  • СТУДИЈА заштите непокретног културног наслеђа за потребе израде Просторног плана општине Шид, октобар 2006.;
  • СТУДИЈА заштите непокретног културног наслеђа за потребе израде Просторног плана општине Инђија, фебруар 2007.;
  • СТУДИЈА заштите непокретног културног наслеђа за потребе израде Просторног плана општине Стара Пазова, април 2007.;
  • УСЛОВЕ чувања, одржавања и коришћења непокретних културних добара, добара која уживају претходну заштиту и заштићене околине за израду Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге БЕОГРАД-СУБОТИЦА-ДРЖАВНА ГРАНИЦА КЕЛЕБИЈА, на делу катастарских општина Чортановци, Бешка, Инђија, Стара Пазова, Голубинци, Војка и Нова Пазова, јул 2015.;