Pećine u Vrdniku (prethodna zaštita)

Lokalitet Pećine u Vrdniku spada među najznačajnija višeslojna praistorijska nalazištau Vojvodini. Otkiven je 1967. godine, a zaštitna arheološka istraživanja manjeg obima izvedena su dve godine kasnije. Lokalitet se nalazi na bregu koji sa južne strane zatvara kotlinu naselja Vrdnik, neposredno uz prugu Vrdnik – Ruma. Na platou brega formirano je utvrđeno naselje dimenzija 340×250 m. Prilikom arheoloških istraživanja konstatovana je vertikalna stratigrafija lokaliteta od preko 2 m i otkriveni su ostaci ukopanih i nadzemnih objekata, jama i brojan inventar. Najstarije naselje pripada kostolačkoj grupi, a mlađe vučedolskoj. Pronađeni su sporadični nalazi vinkovačke grupe i jedan grob inhumiranog pokojnika iz perioda starijeg gvozdenog doba. Lokalitet je ugrožen poljoprivrednim radovima.