Статут завода

Na osnovu člana 21. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim službama (”Službeni glasnik RS” broj 42/91 i 71/94), člana 30. i člana 44. stav 1. tačka 1. Zakona o kulturi (”Službeni glasnik RS” broj 72/2009), člana 2. Odluke o preuzimanju osnivačkih prava nad Zavodom za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica (Skupština opštine Sremska Mitrovica […]

Преузимање захтева

Преузмите ПДФ Добијање сагласности за постављање летње баште Стручно мишљење о изношењу предмета у иностранство Захтев за добијање сагласности за постављање реклама Захтев за издавање конзерваторских услова Захтев за издавање потврде о статусу објекта Захтев за издавање сагласности на пројекат Захтев за коришћење документациј

Сарадња

Управа Града Сремска Митровица Музеј Срема Архив Срема ЈП Дирекција за изградњу Града Сремска Мтровица Туристичка организација Града Сремска Митровица Завичајни музеј Рума Галерија слика Сава Шумановић Агенција за рурални развој општине Пећинци Народна библиотека Сименон Пишчевић Шид Туристичка огранизација опшине Шид Туристичка организација општине Инђија Туристичка организација општине Рума Градска управа Ириг ЈУП План […]

Списак запослених

Директор: Љубиша Шулаја, дипломирани правник Секретар: Љиљана Богић, дипломирани правник – конзерватор ПР менаџер: Ma Јелена Шупут, мастер филолог – англиста 1. Одељење за истраживање, валоризацију и документацију: Татјана Јесретић, дипломирани историчар уметности – конзерватор Душанка Станковић, дипломирани етнолог – конзерватор Биљана Лучић, дипломирани археолог – конзерватор Ма Горана Лемајић, мастер историчар – конзерватор Зорица […]

Делатност Завода

Делатност заштите културних добара утврђена је Члановима 65. и 75. Закона о културним добрима („Сл. гласник РС“ бр.71/94, 52/11, 99/11). У складу са Чланом 65. делатност заштите културних добара обухвата: истраживање и евидентирање добара која уживају претходну заштиту; предлагање и утврђивање културних добара; вођење регистра и документације о културним добрима; пружање стручне помоћи на чувању […]

Оснивање Завода и његов развој

Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица, у складу са својом регионалном надлежношћу, брине о изузетно драгоценом културно-историјском наслеђу Срема и северног дела Мачве, које у континуитету можемо пратити од праисторије до XX века. Завод је основао Срез Сремска Митровица у децембру 1961. године.Временом, он се организовао као међуопштинска служба за регион Срема. Основна делатност […]