Статут завода

Na osnovu člana 21. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim službama (”Službeni glasnik RS” broj 42/91 i 71/94), člana 30. i člana 44. stav 1. tačka 1. Zakona o kulturi (”Službeni glasnik RS” broj 72/2009), člana 2. Odluke o preuzimanju osnivačkih prava nad Zavodom za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica (Skupština opštine Sremska Mitrovica broj: 022-94/2004-1 od 28.12.2004 godine), Odluke o usklađivanju osnivačkog akta Zavoda za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica sa Zakonom o kulturi koju je donela Skupština Grada Sremska Mitrovica broj 022-95/2013-I od 22.02.2013. godine (”Službeni list Grada Sremska Mitrovica” broj 2/2013), Odluke o izmeni Odluke o usklađivanju osnivačkog akta Zavoda za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica sa Zakonom o kulturi broj 022-155/2013-I od 30.04.2013. godine (”Službeni list Grada Sremska Mitrovica” broj 4/2013) i Odluke Vlade Republike Srbije 05 broj 022-3566/2013 od 30.04.2013. godine (”Službeni glasnik RS” broj 41/2013), Upravni odbor Zavoda za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica, na sednici održanoj 13.05.2013. godine, donosi  

S T A T U T

ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE SREMSKA MITROVICA

”USTANOVA KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA”

 1. I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

            Ovim statutom uređuje se naziv i sedište, delatnost, unutrašnja organizacija, organi, njihov sastav, način imenovanja i nadležnosti, kao i uslovi za imenovanje i razrešenje Direktora, zastupanje, finansiranje, javnost rada, poslovna tajna, obaveštavanje zaposlenih, zaštita prava zaposlenih, zaštita i unapređenje životne sredine, opšta akta, ostvarivanje saradnje sa Sindikatom i druga pitanja od značaja za rad Zavoda za zaštitu spomenika kulture, Sremska Mitrovica (u daljem tekstu: Ustanova).

Član 2.

            Zavod za zaštitu spomenika kulture je osnovan Rešenjem o osnivanju sreskog Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Sremskoj Mitrovici broj 01-18070/161 od 20.12.1961. godine, kojeg je doneo Narodni odbor sreza Sremska Mitrovica.

Nakon navedenog, Skupština opštine Sremska Mitrovica je donela Odluku o preuzimanju osnivačkih prava nad Zavodom za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica broj 022-94/2004-I od 28.12.2004. godine.

Član 3.

            Zavoda za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica (u daljem tekstu: Ustanova) je osnovan u cilju zaštite spomenika kulture, prostorno kulturno-istorijskih celina, arheoloških nalazišta i znamenitih mesta.

Zavod za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica je ”ustanova kulture od nacionalnog značaja” na osnovu Odluke Vlade Republike Srbije 05 broj 022-3566/2013 od 30.04.2013. godine (”Službeni glasnik RS” broj 41/2013).

            Zavoda za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica je ustanova kulture od posebnog značaja za očuvanje, unapređenje i razvoj kulturne posebnosti i očuvanje nacionalnog identiteta nacionalnih manjina.

Zavoda za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica je ustanova kulture i posluje kao javna služba.

            Ustanova je upisana u sudski registar kod Privrednog suda u Sremskoj Mitrovici, broj Registarskog uloška 1-102.

Član 4.

            Pun naziv Ustanove je: Zavod za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica ”ustanova kulture od nacionalnog značaja”.

            Ustanova je pravno lice sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom i Statutom.

           Ustanova u pravnom prometu sa trećim licima istupa u svoje ime i svoj račun, u okviru svoje delatnosti i za svoje obaveze odgovara svim sredstvima sa kojima raspolaže (potpuna odgovornost).

 1. II. NAZIV, SEDIŠTE I PEČAT

Član 5.

            Sedište Ustanove je u Sremskoj Mitrovici, u ulici Svetog Dimitrija broj 10.

            Ustanova može promeniti sedište uz saglasnost Skupštine Grada Sremska Mitrovica (u daljem tekstu: ”Osnivač”).

Član 6.

            Zavod ima pečat i štambilj. Naziv se ispisuje na srpskom jeziku ćiriličkim pismom.

Pečat Ustanove je okruglog oblika, prečnika 32 mm, sa grbom Republike Srbije u sredini oko koga se ispisuje tekst i to u spoljnom krugu pečata: Republika Srbija, a u prvom sledećem krugu tekst sadržine: Autonomna pokrajina Vojvodina, u sledećem unutrašnjem krugu je tekst sadržine: Zavod za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica ”ustanova kulture od nacionalnog značaja”. U dnu pečata ispod grba Republike Srbije ispisuje se sedište Ustanove, odnosno sledeći tekst: Sremska Mitrovica.

Tekst pečata iz stava 2. ovog člana ispisan je na srpskom jeziku, ćiriličnim pismom.  

Štambilj Ustanove je pravougaonog oblika veličine 60h25 mm. Pored naziva Ustanove, sadrži i oznaku sa praznim prostorom za upisivanje delovodnog protokola, datuma zavođenja protokola i naziv sedišta Ustanove.

            Način korišćenja, čuvanja i uništavanja pečata i štambilja i njihov broj, utvrđuje se uputstvom Direktora.

 • DELATNOST

Član 7.

            Ustanova može obavljati sve Zakonom dozvoljene delatnosti, dok za delatnosti za koje je Zakonom propisano da se mogu obavljati samo na osnovu saglasnosti, dok za delatnosti za koje je Zakonom propisano da se mogu obavljati po dobijanju te saglasnosti, dozvole ili drugog akta državnog organa, mogu se obavljati po dobijanju te saglasnosti, dozvole ili drugog akta nadležnog državnog rogana.

            Ustanova pretežno obavalja delatnosti pod šifrom 91.03, odnosno delatnost Ustanove podrazumeva: Zaštita i održavanje nepokretnih kulturnih dobara, kulturno-istorijskih lokacija, zgrada i sličnih turističkih spomenika, što obuhvata sve navedene poslove.                          

Pored navedene pretežne delatnosti Ustanova posebno obavlja i sledeće delatnosti:

74.20 – Fotografske usluge

71.11 – Arhitektonska delatnost

58.11 – Izdavanje knjiga

58.14 – Izdavanje časopisa i periodičnih izdanja,

58.19 – Ostala izdavačka delatnost

47.78 – Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim

           prodavnicama

79.12 – Delatnosti tur-operatera

79.90 – Ostale usluge rezervacije i delatnosti povezane s njima.

O promeni delatnosti Ustanove odlučuje Osnivač, na predlog Upravnog odbora Ustanove.

Član 8.

            Ustanova vrši delatnost zaštite spomenika kulture, prostorno kulturno-istorijskih celina, arheoloških nalazišta i znamenitih mesta.

            U okviru delatnosti zaštite nepokretnih kulturnih dobara, Ustanova obavlja sledeće poslove:

            -istražuje i evidentira nepokretna dobra koja uživaju prethodnu zaštitu,

            -predlaže utvrđivanje nepokretnog kulturnog dobra,

            -vodi registar nepokretnih kulturnih dobara i čuva dokumentaciju o tim dobrima,

            -pruža stručnu pomoć na čuvanju i održavanju nepokretnih kulturnih dobara, sopstvenicima i korisnicima tih dobara,

            -stara se o korišćenju nepokretnih kulturnih dobara u svrhe određene Zakonom o kulturnim dobrima,

            -prati sprovođenje mera zaštite i predlaže mere zaštite nepokretnih kulturnih dobara,

            -prikuplja, sređuje, čuva, održava i koristi pokretna kulturna dobra koja se nalaze u nepokretnim kulturnim dobrima,

            -sprovodi mere tehničke i fizičke zaštite kulturnih dobara,

            -izdaje publikacije o kulturnim dobrima i o rezultatima rada na njihovoj zaštiti,

            -izlaže kulturna dobra, organizuje predavanja i druge prigodne oblike kulturno-obrazovne delatnosti,

            -proučava nepokretna kulturna dobra i izrađuje studije, elaborate i projekte sa odgovarajućom dokumentacijom, radi najcelishodnije zaštite i korišćenja određenog nepokretnog kulturnog dobra,

            -učestvuje u postupku pripremanja prostornih i urbanističkih planova, putem dostavljanja raspoloživih podataka i uslova zaštite nepokretnih kulturnih dobara i učestvuje u razmatranju predloga prostornih i urbanističkih planova,

            -objavljuje građu o preduzetim radovima na nepokretnim kulturnim dobrima,

            -ostvaruje uvid u sprovođenje mera zaštite i korišćenja nepokretnih kulturnih dobara,

            -utvrđuje uslove za preduzimanje mera tehničke zaštite na konzervaciji, restauraciji, rekonstrukciji, revitalizaciji i prezentaciji nepokretnih kulturnih dobara i dobara koja uživaju prethodnu zaštitu i daje saglasnost na projekat i dokumentaciju za izvođenje ovih radova,

            -izrađuje projekte za izvođenje radova na nepokretnim kulturnim dobrima i izvodi te radove u skladu sa zakonom,

            -vrši arheološka istraživanja, iskopavanja i kontrolu zemljanih radova,

            -daje stručno mišljenje radi utvrđivanja lokacije za podizanje spomenika i uslova za njeno uređenje,

            -upravlja poslovnim objektom ”Carska palata u Sremskoj Mitrovici” u skladu sa Odlukom o poveravanju poslova upravljanja Skupštine Grada Sremska Mitrovica (Osnivača), i

            -obavlja i druge poslove u oblasti zaštite kulturnih dobara.

 1. IV. UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

Član 9.

            Poslovi Ustanove obavljaju se u sledećim unutrašnjim organizacionim jedinicama:

 1. Odeljenje za istraživačke i dokumentacione poslove,
 2. Odeljenje za arhitekturu,
 3. Odeljenje za pravne i finansijske poslove,
 4. Vizitorski centar arheološkog lokaliteta ”Carska palata”.

Član 10.

Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova Ustanove bliže se utvrđuju organizacioni delovi u Ustanovi, vrsta poslova, broj izvršilaca, vrsta i stepen stručne spreme i drugi uslovi za rad na tim poslovima.

 1. V. ZASTUPANJE

Član 11.

Zavod zastupa Direktor, bez ograničenja.

U slučaju odsutnosti i sprečenosti Direktora, Ustanovu zastupa   pomoćnik Direktora, sa ovlašćenjima Direktora, u skladu sa zakonom.

Član 12.

            Direktor može putem punomoćja, preneti pojedina ovlašćenja za zastupanje na drugo lice.

            Sadržinu, obim i trajanje punomoćja određuje Direktor.

            Lice iz stava 1. ovog člana zastupa Ustanovu, u granicama ovlašćenja.

 1. VI. ORGANI USTANOVE

Član 13.

            Organi Ustanove su:

 • Upravni odbor, kao organ upravljanja,
 • Direktor, kao organ poslovođenja i rukovođenja, i
 • Nadzorni organ, kao organ nadzora.

Upravni odbor

Član 14.

            Upravni odbor upravlja Ustanovom.

            Upravni odbor Ustanove ima predsednika i pet članova – od kojih se dvoje imenuju iz reda zaposlenih u Ustanovi.

            Predsednika i članove Upravnog odbora imenuje i razrešava Osnivač.

            Jedan član Upravnog odbora imenuje se na predlog nacionalnog saveta one nacionalne manjine – čiji je savet podneo Osnivaču svoj akt kojim proglašava Ustanovu da je od posebnog značaja za tu nacionalnu manjinu.

            Nacionalni savet nacionalne manjine, koji je proglasio Ustanovu da je od posebnog značaja za tu nacionalnu manjinu i koji imenuje jednog člana Upravnog odbora, daje i mišljenje o ostalim predloženim članovima Upravnog odbora.

            Kada više nacionalnih saveta nacionalnih manjina daje predlog za člana Upravnog odbora, predlog zajednički podnose svi zainteresovani nacionalni saveti nacionalnih manjina.

Predsednik i članovi Upravnog odbora se imenuju na period od 4 (četiri) godine i mogu biti imenovani najviše dva puta.

Član 15.

Predsedniku i članovima Upravnog odbora Ustanove može pripadati naknada za rad, pod uslovima i prema merilima utvrđenim aktom osnivača.

Član 16.

            Članovi Upravnog odbora iz reda zaposlenih u Ustanovi, imenuju se na predlog reprezentativnog Sindikata Ustanove.

     U slučaju da u Ustanovi postoji više reprezentativnih sindikata, članovi Upravnog odbora iz reda zaposlenih, sindikati predlažu sporazumno.

      Najmanje jedan član Upravnog odbora iz reda zaposlenih mora da bude iz reda nosilaca osnovne tj. programske delatnosti Ustanove.

Član 17.

            Ukoliko ne postoji reprezentativni Sindikat Ustanove, članovi Upravnog odbora iz reda zaposlenih u Ustanovi, imenuju se na predlog većine zaposlenih.

            Predlaganje kandidata za člana Upravnog odbora iz reda zaposlenih, vrši se na skupu zaposlenih, javnim glasanjem.

            Na osnovu rezultata javnog glasanja, sačinjava se lista predloženih kandidata.

            Postupak utvrđivanja konačnog predloga sa liste predloženih kandidata za člana Upravnog odbora sprovodi Komisija, koju obrazuje i imenuje Direktor.

            Komisija ima predsednika i dva člana.

            Komisija je dužna da ceo postupak iz stava 4. ovog člana sprovede u roku od 30 dana od dana obrazovanja i imenovanja Komisije.

            Za članove Upravnog odbora, predstavnika zaposlenih predlažu se kandidati koji su dobili najveći broj glasova od ukupnog broja zaposlenih.

Član 18.

            Osnivač može, do imenovanja predsednika i člana Upravnog odbora, imenovati vršioce dužnosti, predsednika i člana Upravnog odbora.

            Osnivač može imenovati vršioca dužnosti predsednika i člana Upravnog odbora i u slučaju kada predsedniku, odnosno članu Upravnog odbora prestane dužnost pre isteka mandata.

            Vršilac dužnosti predsednika, odnosno člana Upravnog odbora može obavljati tu funkciju, najduže šest meseci.

Član 19.

      Upravni odbor:

 • donosi Statut,
 • donosi druge opšte akte Ustanove predviđene zakonom i ovim statutom,
 • utvrđuje poslovnu i razvojnu politiku,
 • odlučuje o poslovanju Ustanove,
 • donosi program rada Ustanove,
 • donosi godišnji finansijski plan Ustanove,
 • usvaja godišnji obračun,
 • usvaja godišnji izveštaj o radu i poslovanju,
 • daje predlog o statusnim promenama,
 • raspisuje konkurs za izbor kandidata za Direktora,
 • daje predlog Osnivaču o kandidatu za Direktora,
 • donosi poslovnik o radu Upravnog odbora,
 • donosi cenovnik usluga Ustanove,
 • zaključuje ugovor o radu sa Direktorom, na određeno vreme, do isteka roka na koji je imenovan, odnosno do njegovog razrešenja, a kada je za Direktora imenovano lice koje je već zaposleno u Ustanovi na neodređeno vreme, zaključuje aneks ugovora o radu, u skladu sa Zakonom o radu, i

odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim zakonom, drugim opštim aktima i ovim statutom.

Direktor

Član 20.

            Direktora imenuje i razrešava Osnivač, na period od četiri godine i može biti ponovo imenovan.

Direktor se imenuje na osnovu prethodno sprovedenog javnog konkursa kojeg raspisuje i sprovodi Upravni odbor Ustanove.

Nacionalni savet nacionalne manjine, koji je proglasio Ustanovu da je od posebnog značaja za nacionalnu manjinu, daje svoje mišljenje u postupku izbora direktora Ustanove.

Javni konkurs iz stava 2. ovog člana raspisuje se najmanje 60 dana pre isteka mandata Direktora.

Upravni odbor je dužan da u roku od 30 dana od dana završetka javnog konkursa izvrši izbor kandidata i predlog dostavi Osnivaču.

Osnivač imenuje Direktora na osnovu predloga Upravnog odbora.

Ako Osnivač nije prihvatio predlog Upravnog odbora, smatra se da javni konkurs nije uspeo.

Član 21.

Za Direktora može biti imenovano lice koje pored opštih uslova propisanih zakonom ispunjava i sledeće uslove:

 • stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti istorijske, arheološke i klasične nauke (diplomirani istoričar, diplomirani istoričar umetnosti ili diplomirani arheolog), sociološke nauke (diplomirani etnolog – antropolog), pravne nauke (diplomirani pravnik), ekonomske nauke (diplomirani ekonomista), arhitekture ili građevinskog inžinjerstva, na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, i
 • najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

Kandidat za Direktora dužan je da predloži program rada i razvoja Ustanove za mandatni period od četiri godine, kao sastavni deo konkursne dokumentacije.

Član 22.

Ako Osnivač ne prihvati predlog Upravnog odbora, odnosno ako Osnivač ne imenuje Direktora, kao i u slučaju kada Direktoru prestane dužnost pre isteka mandata, u skladu sa odredbama ovog statuta, Osnivač će imenovati vršioca dužnosti Direktora, bez prethodno sprovedenog javnog konkursa, na vreme do godinu dana.

Uslovi za imenovanje utvrđeni ovim statutom, kao i prava, obaveze i odgovornosti Direktora, odnose se i na vršioca dužnosti Direktora.

Član 23.

Direktor:

 • organizuje i rukovodi radom Ustanove,
 • donosi Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova Ustanove i druga opšta akta u skladu sa zakonom i ovim statutom,
 • izvršava odluke Upravnog odbora,
 • zastupa Ustanovu,
 • stara se o zakonitosti rada Ustanove i odgovara za zakonitost rada Ustanove,
 • predlaže program rada Ustanove i godišnji finansijski plan Ustanove,
 • odgovoran je za sprovođenje programa rada Ustanove,
 • odgovoran je za materijalno-finansijsko poslovanje Ustanove,
 • donosi pojedinačne odluke o ostvarivanju i korišćenju sredstava prema namenama utvrđenim finansijskim planom,
 • odlučuje o pojedinačnim pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa, u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom, odnosno pravilnikom o radu,
 • donosi plan nabavki Ustanove,
 • podnosi izveštaj o radu i rezultatima poslovanja Upravnom odboru i Nadzornom odboru,
 • obrazuje komisije i druga radna tela, i
 • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, kolektivnim ugovorom i ovim statutom.

Član 24.

Dužnost Direktora prestaje istekom mandata i razrešenjem.

            Osnivač će razrešiti Direktora pre isteka mandata:

 • na lični zahtev,
 • ako obavlja dužnosti suprotno odredbama zakona, drugih opštih akata i ovog statuta,
 • nastupanjem nekih od uslova za prestanak radnog odnosa u skladu sa zakonom,
 • ako nestručnim, nepravilnim i nesavesnim radom prouzrokuje veću štetu Ustanovi ili zanemaruje, odnosno nesavesno izvršava svoje obaveze, tako da su nastale ili mogu nastati veće smetnje u radu Ustanove,
 • ako je protiv njega pokretnut krivični postupak za delo koje ga čini nedostojnim za obavljanje te dužnosti, odnosno ako je pravosnažnom sudskom odlukom osuđen za krivično delo koje ga čini nedostojnim za obavljanje dužnosti Direktora, i
 • iz drugih razloga utvrđenih zakonom i ovim statutom.

Nadzorni odbor

Član 25.

            Nadzorni odbor obavlja nadzor nad poslovanjem Ustanove.

            Nadzorni odbor Ustanove ima predsednika i tri člana – od kojih se jedan imenuje iz reda zaposlenih u Ustanovi.

            Predsednika i članove Nadzornog odbora imenuje i razrešava Osnivač.

Jedan član Nadzornog odbora imenuje se na predlog nacionalnog saveta one nacionalne manjine – čiji je Savet podneo Osnivaču svoj akt kojim proglašava Ustanovu da je od posebnog značaja za tu nacionalnu manjinu.

            Kada više nacionalnih saveta nacionalnih manjina daje predlog za člana Nadzornog odbora, predlog zajednički podnose svi zaintersovani nacionalni saveti nacionalnih manjina.

Predsednik i članove Nadzornog odbora se imenuje na period od 4 (četiri) godine i mogu biti imenovani najviše dva puta.   

Član 26.

            Predlaganje kandidata za člana Nadzornog odbora iz reda zaposlenih sprovodi se na način i po postupku predviđenom čl. 17. ovog statuta.

Član 27.

Nadzorni odbor:

 • obavlja nadzor nad poslovanjem Ustanove,
 • pregleda periodične obračune i utvrđuje da li su sačinjeni u skladu sa propisima,
 • donosi poslovnik o svom radu, i
 • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i ovim statutom.

O rezultatima nadzora, Nadzorni odbor podnosi izveštaj Osnivaču, najmanje jedanput godišnje.

           Osnivač može, do imenovanja predsednika i članova Nadzornog odbora, imenovati vršioce dužnosti predsednika i članova Nadzornog odbora.

         Osnivač može imenovati vršioca dužnosti predsednika i člana Nadzornog odbora i u slučaju kada predsedniku, odnosno članu Nadzornog odbora prestane dužnost pre isteka mandata.

         Vršilac dužnosti predsednika, odnosno člana Nadzornog odbora može obavljati tu funkciju najduže šest meseci.

VII. STRUČNI SAVET

Član 28.

            U Ustanovi se obrazuje Stručni savet, kao savetodavno telo Direktora, radi razmatranja pitanja iz stručne delatnosti Ustanove i davanja mišljenja i predloga Direktoru, vezanih za stručni rad Ustanove.

            Stručni savet sačinjavaju zaposleni koji rade na poslovima stručne delatnosti Ustanove.

         U slučaju potrebe, sednici Stručnog saveta prisustvuju i drugi zaposleni,  

         Sednice Stručnog saveta priprema, saziva i rukovodi njihovim radom Direktor, kao predsednik Stručnog saveta po položaju.

         Sednice Stručnog saveta sazivaju se po potrebi.

         O radu Stručnog saveta vodi se zapisnik.

VIII. ZAŠTITA OPŠTEG INTERESA

Član 29.

            Radi obezbeđivanja zaštite opšteg interesa u Ustanovi, Osnivač, daje saglasnost na:

 • Statut,
 • statusne promene,
 • program rada,
 • godišnji finansijski plan, i
 • druge akte u skladu sa zakonom.

Osnivač razmatra i usvaja godišnji izveštaj o radu Ustanove i druge izveštaje o realizaciji planova i programa.

Član 30.

Radi obezbeđivanja zaštite opšteg interesa u Ustanovi, Gradsko veće Grada Sremske Mitrovice (u daljem tekstu: Gradsko veće), daje saglasnost na raspolaganje (pribavljanje i otuđenje) imovinom Ustanove veće vrednosti, koja je u neposrednoj funkciji obavljanja delatnosti od opšteg interesa.

           Gradsko veće daje prethodnu saglasnost na:

– odluku o kreditnom zaduživanju Zavoda kod poslovnih banaka, fondova                                                                                                           ili drugih finansijskih organizacija kojom se obezbeđuju sredstva za kapitalne ili tekuće investicije,

– ugovore o finansijskom, odnosno operativnom lizingu,

– pregovore, radnje i pravne poslove sa trećim licima kojima se Zavod                       kreditno zadužuje, opterećuje imovina Zavoda ili koriste druga sredstva obezbeđivanja potraživanja, i

           – odluku o pokretanju postupka javne nabavke dobara, usluga ili radova                                                                                                                                                              

kada su za javnu nabavku predviđena sopstvena sredstva Zavoda.

Gradsko veće, na predlog Gradonačelnika Grada Sremske Mitrovice (u daljem tekstu: Gradonačelnik), donosi program investicionoh aktivnosti u oblasti kulture.

Član 31.

            Gradonačelnik daje saglasnost na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova Ustanove.

Član 32.

            Na zahtev Skupštine Grada, Gradonačelnika, odnosno Gradskog veća, a najmanje jednom godišnje Zavod obaveštava Skupštinu Grada, Gradonačelnika, odnosno Gradsko veće o svom radu.

 1. IX. PROGRAM RADA I FINANSIRANJE

Član 33.

            Zavod donosi program rada za period od jedne godine.

            Program rada iz stava 1. ovog člana, Zavod donosi sa osnovu smernica koje utvrđuje Gradsko veće.

            Zavod je dužan da smernice iz stava 2. ovog člana ugradi u program rada iz stava 1. ovog člana.

            Gradsko veće prati sprovođenje poslovne politike, utvrđene programom rada iz stava 1. ovog člana i predlaže, odnosno preduzima mere kojima se obezbeđuju uslovi za nesmetano funkcionisanje Ustanove.

Član 34.

            Sredstva za osnivanje i početak rada Ustanove obezbedio je osnivač, u skladu sa Zakonom. Sredstva za rad Ustanove obezbeđuju se iz:

 • iz budžeta Grada Sremske Mitrovice;
 • po projektima koje finansiraju ostali nivoi vlasti na osnovu konkursa;
 • iz prihoda ostvarenih obavljanjem delatnosti;
 • od naknada za usluge;
 • donatorstvom, legatom, poklonom, zaveštanjem, i
 • iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Poslovni uspeh i stanje sredstava Ustanove utvrđuju se svake godine završnim računom i finansijskim izveštajima, u skladu sa propisima koji regulišu budžetski sitem.

Odluku o raspodeli dobiti donosi Upravni odbor Ustanove, uz saglasnost Osnivača.

Član 35.

Ustanova je dužna da donese Program rada/poslovanja, najkasnije do 15. Januara za tekuću godinu i dostavi ga na saglasnost Osnivaču. Ustanova je dužna da najmanje jednom godišnje, a na zahtev Osnivača i češće, dostavi Osnivaču izveštaj o radu sa finansijskim pokazateljima.

Obaveza Ustanove je i da najkasnije do 1. jula tekuće godine podnese nadležnoj Gradskoj upravi predlog godišnjeg Programa rada za narednu godinu, sa posebno iskazanim sredstvima potrebnim za finansiranje programskih aktivnosti i sredstvima potrebnim za finansiranje tekućih rashoda i izdataka.

Za obaveze Ustanove, Osnivač odgovara u skladu sa Zakonom i drugim propisima.  

Član 36.

            Zavod priprema, sastavlja i podnosi finansijske izveštaje u skladu sa propisima koji regulišu budžetski sistem.

 1. X. JAVNOST RADA

Član 37.

            Rad Zavoda je dostupan javnosti.

            Javnost rada se obezbeđuje:

 • učešćem predstavnika Osnivača u radu Ustanove,
 • stalnim ili povremenim publikovanjem rezultata rada i istraživanja,
 • obaveštavanjem putem štampe, radija, televizije i drugih sredstava javnog informisanja o pitanjima vezanim za rad Zavoda, i
 • organizovanjem službenog veb sajta.

Podatke o radu Ustanove daje Direktor ili lice koje on ovlasti.

 1. XI. POSLOVNA TAJNA

Član 38.

Poslovnom tajnom Ustanove smatraju se isprave i podaci čije bi saopštavanje neovlašćenom licu zbog njihove prirode i značaja bilo protivno interesima Ustanove.

Ustanova je dužna da čuva kao svoju tajnu isprave i podatke:

 • koje nadležni organ proglasi poslovnom tajnom,
 • koje nadležni organ kao poverljive saopšti Ustanovi,
 • koji sadrže ponude za konkurse ili javno nadmetanje do objavljivanja rezultata konkursa,
 • koji su od posebnog društveno-ekonomskog značaja,
 • plan fizičkog-tehničkog obezbeđenja prostorija i imovine Ustanove, i
 • koje Ustanova posebnom odlukom proglasi poslovnom tajnom.

Način postupanja sa ispravama i podacima iz stava 2. ovog člana, organi i zaposleni koji su odgovorni za čuvanje i saopštavanje poslovne tajne, mere zaštite podataka koji predstavljaju poslovnu tajnu i druga pitanja od značaja uređuju se pravilnikom koji donosi Direktor.

Poslovnu tajnu dužni su da čuvaju svi zaposleni u Ustanovi, kao i članovi Upravnog odbora i Nadzornog odbora koji na bilo koji način saznaju za ispravu ili podatak koji se smatra poslovnom tajnom.

            XII. OBAVEŠTAVANJE ZAPOSLENIH

Član 39.

            Zaposleni u Ustanovi imaju pravo da budu obavešteni o pitanjima od interesa za ostvarivanje njihovih prava na način i po postupku predviđenim ovim statutom.

Član 40.

            Obaveštavanje zaposlenih u Ustanovi vrši se objavljivanjem opštih akata, zapisnika, odluka, zaključaka, informacija i drugih akata na oglasnoj tabli Zavoda.

XIII. ZAŠTITA PRAVA ZAPOSLENIH

Član 41.

            Zaposleni u Ustanovi ostvaruju prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa i po osnovu rada u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom i opštim i pojedinačnim aktima organa Ustanove.

Član 42.

            Radi ostvarivanja svojih prava, zaposleni u Ustanovi se pisanim putem obraća Direktoru.

            Protiv rešenja kojim je povređeno pravo zaposlenog ili kada je zaposleni saznao za povredu prava, zaposleni, odnosno predsednik Sindikata čiji je zaposleni član, ako ga zaposleni ovlasti, može da pokrene spor pred nadležnim sudom.

            Rok za pokretanje spora je 90 dana od dana dostavljanja rešenja, odnosno saznanja za povredu prava.

Član 43.

            Zaposleni u Ustanovi ostvaruju pravo na štrajk u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom i opštim aktima organa Ustanove.

            Opštim aktom Direktora utvrđuju se poslovi koji se, radi zaštite opšteg interesa Ustanove, moraju obavljati u vreme štrajka, kao i način njihovog izvršenja.

            Direktor određuje zaposlene koji će raditi na izvršenju poslova iz stava 2. ovog člana.

            Prema zaposlenom koji ne izvrši nalog Direktora iz stava 3. ovog člana, preduzeće se mere u skladu sa zakonom.

XIV. ZAŠTITA I UNAPREĐENJE ŽIVOTNE SREDINE

Član 44.

            Upravni odbor, u skladu sa zakonom, donosi odluke i utvrđuje mere zaštite i unapređenja životne sredine u okviru delatnosti Ustanove, odlučuje o obezbeđivanju sredstava za te namene, obrazuje radna tela i određuje lica zadužena za sprovođenje odluka i mera zaštite i unapređenja životne sredine.

            Mere zaštite životne sredine obuhvataju primenu savremenih tehničko-tehnoloških rešenja koja obezbeđuju sprečavanje, odnosno otklanjanje uzroka koji dovode do otežavanja uslova rada i preduzimanje mera pružanjem pomoći drugim organima i organizacijama koje se ovim pitanjem bave.

 1. XV. BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

Član 45.

Ustanova će u skladu sa propisima koji regulišu bezbednost i zdravlje na radu, bliže urediti prava, obaveze i odgovornosti u vezi sa bezbednošću i zdravljem na radu opšim opštim aktom ili kolektivnim ugovorom.

XVI. ODBRANA

Član 46.

            Organi Ustanove i zaposleni u Ustanovi vrše neophodne aktivnosti u slučaju neposredne ratne opasnosti i rata i izvršavaju i druge zadatke od interesa za odbranu u skladu sa Planom odbrane Republike Srbije.

XVII.   OPŠTA AKTA

Član 47.

            Opšta akta u Ustanovi donose Upravni odbor i Direktor u skladu sa zakonom, odlukom osnivača i ovim statutom.

Član 48.

            U Ustanovi se, pored Statuta donosi sledeća opšta akta:

 • Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta
 • Pravilnik o organizaciji budžetskog računovodstva,
 • Pravilnik o planiranju finansiranja delatnosti,
 • Pravilnik o organizaciji i sprovođenju popisa, imovine i obaveza i usklađivanju knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem,
 • Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju,
 • Pravilnik o fizičkom i tehničkom obezbeđenju,
 • Pravilnik o radu u skladu sa Zakonom,
 • Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu,
 • Akt o proceni rizika, i
 • druga akta u skladu sa zakonom, odlukom osnivača i ovim statutom.

Izmene i dopune opštih akata vrše se po postupku za njihovo donošenje.

Član 49.

            Postupak za izmene i dopune Statuta pokreće se na predlog Osnivača, Upravnog odbora i Direktora.

Odluku o izmenama i dopunama Statuta donosi Upravni odbor uz saglasnost Osnivača.

Član 50.

            Opšta akta ne mogu stupiti na snagu pre nego što se objave.

            Opšta akta stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Ustanove.

            Tumačenje odredaba ovog statuta daje Upravni odbor.

            Tumačenje odredaba opšteg akta daje organ koji ga je doneo.

XVIII. OSTVARIVANJE SARADNJE SA SINDIKATOM

Član 51.

            Direktor i organi Ustanove obaveštavaju reprezentativni Sindikat Zavoda o pitanjima značajnim za njegovu aktivnost i dužni su da razmotre i zauzmu stav o predlozima reprezentativnog Sindikata i o tome ga obaveste.

            Predsednik organizacije Sindikata Ustanove, obaveštava Direktora o svim bitnim pitanjima o kojima odlučuje Sindikat Ustanove.

XIX. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 52.

Opšta akta koja su važila na dan donošenja ovog statuta ostaju na snazi do donošenja novih, a ukoliko su u suprotnosti sa zakonom i ovim statutom primenjivaće se odredbe zakona i ovog statuta.

Član 53.

            Zavod je dužan da opšta akta i druga akta usaglasi sa ovim statutom, u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog statuta.

Član 54.

            Stupanjem na snagu ovog statuta prestaje da važi Statut Ustanove za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica, br. 74-01/2011 od 25.02.2011. godine.

Član 55.

            Ovaj statut stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Ustanove, a objaviće se po dobijanju saglasnosti Osnivača.

UPRAVNI ODBOR ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA

KULTURE SREMSKA MITROVICA

Broj: 211-01/13

Dana: 13.05.2013. godine

Sremska Mitrovica            

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

                                                                                      Saša Nedeljković

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *